Reglement for Vordingborg Fjerkrækoloni

Punkt 1

Kolonien er til anvendelse for fjerkræhold – for eksempel høns, duer, fasaner, svømmefugle, tropefugle – og smådyr. Alt dog i et antal, der kan betragtes som hobby og i et sådant omfang, at der altid kan holdes rent og ryddeligt på grunden.

Punkt 2

Koloniens grunde kan udlejes til medlemmer, der opfylder kravene i stk. A og stk. B og skal godkendes af bestyrelsen Der kan lejes to grunde pr. medlem. Medlemmer, som ønsker at drive racefjerkræ, har fortrinsret.

A. Aktive medlemmer af Vordingborg Fjerkræklub samt A- eller B-medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.

B. Aktive medlemmer af Vordingborg Fjerkræklub samt enten
– Medlem af DRF – Dansk Racedueforening eller
– Medlem af DdB De danske brevdueforeninger

Punkt 3

Det lejede areal må ikke ligge ubebygget ud over to år fra lejemålets indgåelse. Til den tid skal der være dyr på grunden.

Punkt 4

Arealet må bebygges med huse, løbegårde og voliere til dyreholdet. Dette skal holdes i forsvarlig stand, så løsgående dyr samt frit flyvende duer undgås.  Brevduer og andre flyveduer må dog i træningsøjemed være frit flyvende. Der må endvidere være græsplæne samt pryd- og nyttehave.

Punkt 5

Husene skal opføres på piller efter følgende retningslinjer:

  1. Byggeriet må højst omfatte 40 m2. Heraf skal 3/4 anvendes til dyrehold, og lejeren skal sørge for, at det til enhver tid overholder gældende lovgivning og lokalplaner.
  2. Der skal holdes en byggelinje på mindst 1 meter fra indvendigt skel, med mindre andet aftales med naboen.
  3. Der skal sikres behørig rottesikring for eksempel gulvhøjde fra 40 centimeter til 80 centimeter over terræn.
  4. Fra terræn til overkant af tag må byggeriet ikke overstige 3 meter.
  5. Byggeriet skal opføres i regulære materialer.
  6. Det er forbudt mennesker at overnatte i husene.
  7. Bygninger opført før ikrafttrædelsesdatoen for herværende reglement er godkendt efter tidligere reglement.
  8. Ved ejerskifte eller ombygning skal bestemmelserne i herværende reglement anvendes.

Punkt 6

Det påhviler den enkelte lejer at holde rent og ryddeligt på det lejede areal samt på rabatten og vejen ud for grundstykket. I containeren må kun lægges komposterbart affald, dog ikke æg, døde dyr, haveaffald og jord.

Punkt 7

Lejen udgør p.t. DKK 500,00 pr. år gældende fra 1. april til 31. marts. Herudover betales fællesudgifter (vand, renovation og rengøring toilet). Fællesudgifterne deles ligeligt mellem de lejede grunde.

Strøm afregnes efter måler og udskrives med gammel og ny visning af triptæller samt fast afgift. Differencen fra SEAS-NVE vedrører klubhuset og betales af klubben. Fastsættelse af den årlige lejeafgift kan ændres på en generalforsamling i Vordingborg Fjerkræklub.

Punkt 8

Betaling af lejen og fællesudgifter forfalder 1. april. Betaling senere end ved udgangen af april kan medføre opsigelse af lejemålet til fraflytning senest 1. juni.

Er der hus på grunden, kan lejemål ikke opsiges, med mindre huset enten sælges/gives bort til ny godkendt lejer alternativt fjernes. Hvis man som lejer ikke ønsker at leje en grund længere, skal den opsiges til bestyrelsen og skal være fraflyttet pr. opsigelsesdato.

Bygninger på grunden skal fjernes eller sælges til ny, af bestyrelsen godkendt, lejer.

Kode til nøgleskab samt nøgle til porten er personlig.

Punkt 9

Lysnettet på den enkelte grund må ikke belastes med mere end gennemsnitligt 750 watt. Der må ikke vandes med slange. Dog er højtryksrensning af huse og volierer tilladt ved egenbetaling efter måler. Prisen fastsættes af bestyrelsen.

Punkt 10

Hække eller plankeværk mellem de enkelte grunde må højst være 1,8 meter.

Punkt 11

Misligholdelse af dyr, tilsidesættelse af ejendomsretten eller overtrædelse af ovenstående regler vil medføre opsigelse med omgående fraflytning til følge.

Punkt 12

Regler for låsning af yderlåge:

Fra 1. april til 30. september skal der være låst i tidsrummet mellem kl. 19:00 og 08:00.

Fra 1. oktober til 31. marts skal der være låst mellem kl. 16:00 og 08:00.

Punkt 13

Lejerne er pligtige at overholde de til enhver tid gældende regler for Vordingborg Fjerkrækoloni. 

Punkt 14

Dette reglement er gældende fra 16. oktober 2016 og erstatter alle tidligere reglementer.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 16. oktober 2016:
Underskrevet af bestyrelsen:

Johnny Kristensen, formand
Christina Lassen, næstformand
Jan Abel, bestyrelsesmedlem
Kenneth Jensen, bestyrelsesmedlem
Marita Kristensen, sekretær